NEWSLETTER 
AKADEMII MŁODYCH UCZONYCH

Numer 1/2017 (1 czerwca 2017)

(okres sprawozdawczy 1 marca - 31 maja 2017)

 

Link do pliku PDF 

Konferencja “Kierunki reformy PAN i AMU”

W dniach 8-9 marca 2017 odbyła się konferencja Akademii Młodych Uczonych na temat kierunków reformy PAN i AMU. Jej celem było zarówno zainicjowanie merytorycznej dyskusji na temat przyszłości obu gremiów oraz wzajemne zapoznanie się członków władz Polskiej Akademii Nauk i Akademii Młodych Uczonych pierwszej i drugiej kadencji.

W trakcie pierwszego z paneli „Kierunki reformy PAN” omawiano strukturę i problemy z funkcjonowaniem korporacji PAN, a także koncepcję uniwersytetu badawczego PAN. Dyskusji poddano potrzebę wyróżniania kategorii członków PAN, a także kwestie trybu wyboru nowych członków. Podjęto również tematykę komitetów Akademii, w tym ich rolę, liczbę i zadania oraz finansowania PAN.

Panel drugi „Miejsce AMU w korporacji PAN: stan obecny, doświadczenia i perspektywy” stanowił podsumowanie pierwszych pięciu lat działalności oraz próbę wyznaczenia jej kierunków na przyszłość. W trakcie dyskusji zaproponowano zmiany i usprawnienia w następujących obszarach: relacje AMU i elementów struktury korporacji PAN, budowa struktury organizacyjna AMU i sprawowanie władzy w AMU, powiązania AMU z innymi organizacjami skupiającymi młodych naukowców w Polsce i na świecie, a także kwestie finansowania działalności AMU oraz projektów upowszechniających naukę.

Wśród konkluzji konferencji znalazł się pomysł, aby podobnego rodzaju konferencje organizowane były cyklicznie – członkowie AMU podkreślali, że chcą włączać się w prace na rzecz PAN, o ile Akademia uzna ich wkład za użyteczny.

Sprawozdanie z konferencji

Artykuł w kwartalniku PAN “Nauka”

 

Władze Akademii Młodych Uczonych w kadencji 2017-2019
W dniu 9 marca 2017 r. Akademia Młodych Uczonych wybrała nowe władze. Przewodniczącą AMU została wybrana dr Anna Ajduk z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a jej zastępczyniami: dr Nicole Dołowy-Rybińska z Instytutu Slawistyki PAN, dr hab. Monika Kędra z Instytutu Oceanologii PAN i dr hab. inż. Monika Kwoka z Wydziału Automatyki, Elektroniki  i Informatyki Politechniki Śląskiej. Kadencja nowych władz rozpoczęła się w dniu 24 maja 

2017 r. i potrwa 2,5 roku.

Aktualny skład i struktura AMU

 

Festiwal Naukowy w Pile

W dniach 3-7 kwietnia 2017 roku odbył się XI Festiwal Naukowy w Pile, z tematem przewodnim „Ciało i umysł”. Wydarzenie współorganizowane było przez Radę Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk. Warsztaty „Bogactwo, zagrożenia i ochrona języków świata” poprowadziła dr Nicole Dołowy-Rybińska, członkini AMU z Instytutu Slawistyki PAN.

 

Spotkanie AMU z organizacjami zrzeszającymi młodych naukowców

W dniu 17 maja 2017 r. na zaproszenie władz Akademii Młodych Uczonych III i IV kadencji gościli w Pałacu Kultury i Nauki reprezentanci: Akademii Młodych Uczonych i Artystów: Magda Dubińska-Magiera, Bartłomiej Skowron, Krajowej Reprezentacji Doktorantów: Michał Gajda, Katarzyna Kryszczuk, Rady Młodych Naukowców: Łukasz Michalczyk i Samorządu Doktorantów PAN: Zbigniew Kubiatowski, Karolina Zajdel.

Podczas spotkania władze AMU wybrane w marcu 2017 r. przedstawiły informację o planowanych na 2018 rok wydarzeniach oraz związanych z nimi zaproszeniach dla  pozostałych organizacji do udziału w nich lub współorganizacji. Omówiono także inne potencjalnie wspólne projekty: PANel Wiedzy - wspólne przedsięwzięcie AMU PAN i SD PAN, konsultacje projektu Ustawy 2.0, promocję idei lokalnych akademii uczonych (na wzór AMUiA) wśród społeczności dużych ośrodków akademickich oraz dyskusję na temat dobrych praktyk w nauce.

 

Zjazd członków Global Young Academy

Siódmy coroczny zjazd członków Global Young Academy (GYA) miał miejsce w szkockim Aviemore w dniach 15-19 maja 2017 r. GYA została założona w 2010 roku w celu stworzenia sieci wybitnych młodych naukowców ze świata i prowadzenia przez nich ponadnarodowego, interdyscyplinarnego i międzypokoleniowego dialogu. Wśród 200 członków GYA znajduje się między innymi dr hab. Bartosz Karaszewski, prof. GUmed, członek pierwszej kadencji Akademii Młodych Uczonych. Zjazdowi GYA towarzyszyła konferencja Social justice in a rapidly changing world, na której Akademię Młodych Uczonych reprezentowała dr Nicole Dołowy-Rybińska.


Szkoła letnia Kuźnia Młodych Talentów AMU - III edycja

Trwa nabór uczestników na warsztaty dla doktorantów Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych PAN. KMT AMU powstała z myślą o młodych naukowcach na wczesnym etapie kariery, jakim są studia doktoranckie, a jej głównym celem jest rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy naukowej. Tegoroczna edycja skierowana jest głównie do naukowców, którzy swoje zainteresowania skupiają wokół nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych, medycznych i matematycznych.

W trakcie warsztatów planowane jest przeprowadzenie szkoleń o następującej tematyce:

 • prezentacja projektów naukowych (NCBiR/NCN),
 • analiza statystyczna wyników badań,
 • emisja głosu.

Warsztaty będą prowadzone w trzech dziesięcioosobowych grupach, co pozwoli na indywidualne podejście prowadzącego do każdego z uczestników.
KMT AMU odbędzie się w dniach 28-30 września 2017 roku w Jabłonnie k. Warszawy

Strona szkoły letniej www.kmtamu.com.pl

Konsultacje programu Horizon 2020

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna
ds. Badań Naukowych i Innowacji (Directorate-General for Research and Innovation of the European Commission) prowadzi obecnie konsultacje dotyczące programu Horizon 2020.
Do konsultacji zaproszeni zostali przedstawiciele Młodych Akademii w Europie oraz na świecie. Na prośbę Global Young Academy, reprezentowanej przez prof. Sabinę Leonelli, Exeter, oraz Dutch Young Academy, reprezentowanej przez prof. Christiana Lange, Utrecht, pilotujących konsultacje, AMU przedstawiła swoją opinię na temat programu oraz wyzwań stojących przed młodymi naukowcami,

z uwzględnieniem polskiej perspektywy. Opinię, w oparciu o sugestie przekazane przez członków AMU, opracowała dr hab. Monika Kędra, członkini AMU
z Instytutu Oceanologii PAN.

 

Ankieta nt. celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Akademia Młodych Uczonych wzięła także udział w ankiecie dotyczącej sposobu, w jaki w swojej działalności realizuje ona cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG, z ang. sustainable development goals). Ankieta ta sporządzona została przez InterAcademy Partnership i miała służyć zdobyciu informacji, jak narodowe akademie nauk, w tym też akademie zrzeszające młodych naukowców, mogą przyczynić się do upowszechniania wiedzy na temat SDG, oraz jak lokalna specyfika poszczególnych krajów wpływa na wybór priorytetowych SDG.
W swoich odpowiedziach AMU podkreśliła, że najsilniej w swoich aktywnościach realizuje zadania  związane z celami takimi jak Quality Education, Gender Equality czy Industry, Innovation and Infrastructure. W przygotowaniu odpowiedzi do pytań ankiety udział wzięli członkowie AMU: dr Anna Ajduk i dr hab. Konrad Osajda z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Monika Kędra z Instytutu Oceanologii PAN.

 

Opinie Akademii Młodych Uczonych

- dotycząca projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym (12 maja); opracowanie: dr hab. Przemysław Wachulak, członek AMU (Wojskowa Akademia Techniczna)

link do dokumentu

 

- w sprawie modyfikacji warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM (12 maja); opracowanie: dr Nicole Dołowy-Rybińska, członkini AMU (Instytut Slawistyki PAN) w oparciu o uwagi własne i przekazane przez członków AMU:

 • dr Annę Ajduk z Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr hab. Annę Fabijańską, prof. PŁ z Politechniki Łódzkiej,
 • dr hab. Wojciecha Fendlera, prof. UMed z Uniwersytetu Medycznego
  w Łodzi,
 • dr Krzysztofa Fica z Politechniki Poznańskiej,
 • dr hab. Monikę Kędrę z Instytutu Oceanologii PAN,
 • dr hab. Konrada Osajdę z Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr hab. Przemysława Wachulaka z Wojskowej Akademii Medycznej.

link do dokumentu